Zaangażowani
w twój biznes

Akcje spółki na giełdzie

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Arterii S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2006 roku.

W ramach oferty do objęcia zostało przeznaczonych 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda.

Prospekt emisyjny przewidywał ponadto, iż po przeprowadzeniu publicznej oferty do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji zostanie wprowadzonych łącznie 3.419.056 akcji zwykłych na okaziciela, na które składa się:

 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda,
 • 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda,
 • 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda.

Podmiotem oferującym był dom maklerski IDM S.A.

Przydział akcji

Składanie deklaracji nabycia: 16-20 listopada 2006 Otwarcie publicznej subskrybcji: 22 listopada 2006 Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane: 22-27 listopada 2006 Zamknięcie publicznej subskrybcji: 27 listopada 2006 Przydział akcji oferowanych: do 5 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrybcji

Przydział akcji serii C, zaoferowanych przez Spółkę został zakończony w dniu 4 grudnia 2006 roku. Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła:

 • 723 zapisy na 27.551.531 akcji w Transzy Otwartej,
 • 967 zapisów na 600.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Łącznie złożono 1690 ważnych zapisów na 28.151.531 akcji. Do inwestorów w Transzy Otwartej trafiło 260.000 akcji serii C, natomiast inwestorzy instytucjonalni objęli 600.000 akcji.

Stopa redukcji

Dokonano przydziału wszystkich zaoferowanych akcji w cenie 18 zł za sztukę, czyli po wcześniej ustalonej cenie maksymalnej.

Stopa alokacji zapisów wyniosła:

 • 0,52% (redukcja 99,48%) w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu,
 • 1,04% (redukcja 98,96%) w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu.

Po dokonanym przydziale akcji Arteria S.A. zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15 grudnia 2006 roku, zyskując na otwarciu od razu ponad 30% na wartości.

Cele emisji

 • rozbudowa call center
 • utworzenie działu outsourcingu sprzedaży
 • rozwój terenowych struktur sprzedaży
 • inwestycja w e-commerce
 • inwestycja w wielojęzyczne call center
 • akwizycja pośrednika w obrocie bazami danych
 • realizacja opcji na udziały brokera finansowego
 • zasilenie kapitału obrotowego

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Arterii S.A. został sporządzony w związku z przeprowadzeniem publicznej oferty akcji Spółki w listopadzie 2006 roku. W ramach oferty do objęcia zostało przeznaczonych 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda. Cena emisyjna oferowanych akcji została ustalona na maksymalnym poziomie równym 18 złotych, przy której wpływy netto Emitenta z emisji wyniosły 14.000.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów).

Prospekt emisyjny Arterii S.A. przewidywał ponadto, iż po przeprowadzeniu publicznej oferty do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji zostanie wprowadzonych łącznie 3.419.056 akcji zwykłych na okaziciela, na które składa się:

 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda,
 • 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda,
 • 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda.

Prospekt emisyjny Arterii S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2006 roku, co umożliwiło przeprowadzenie oferty publicznej zgodnie z wcześniej przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem.

Po terminie upublicznienia prospektu emisyjnego nie publikowano aneksów.

Prospekt emisyjny
Dywidenda

2018
Zarząd Arteria S.A. nie wypłacił dywidendy za 2017 rok.

2017
W dniu 22 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 981 989,60 złotych, tj. 23 groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 grudnia 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 15 grudnia 2017 roku.

2016
Zarząd Arteria S.A. nie wypłacił dywidendy za 2015 rok.

2015
Zarząd Arteria S.A. nie wypłacił dywidendy za 2014 rok.

2014
W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2.561.712,00 złotych, tj. 60 groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki. Dzień dywidendy ustalono się na dzień 17 października 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono się na dzień 13 listopada 2014 roku.

2013
W dniu 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.885.305,91 zł podzielić w sposób następujący: - kwotę w wysokości 180.177,91 przelać na kapitał zapasowy, - kwotę w wysokości 1.705.128,00 przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 17 października 2013 roku, a termin jej wypłaty dywidendy na dzień 13 listopada 2013 roku.

2012
W czerwcu 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. postanowiło o podziale zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 12.500.000,00 w sposób następujący: 11.500.000,00 zł przelać na kapitał zapasowy zaś kwotę w wysokości 1.000.000,00 złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony się na dzień 17 października 2012 roku, a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 8 listopada 2012 roku.

Podział akcji

Spółka nie przeprowadzała do tej pory operacji podziału akcji.

Prawo poboru

Spółka nie przeprowadzała do tej pory operacji przydziału praw poboru.

Kolejne emisje akcji

W ramach oferty prywatnej dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. Spółka wyemitowała akcje serii D, które stanowią 20% kapitału zakładowego Arteria S.A. Akcje zostały opłacone aportem w postaci 100% akcji spółki Trimtab S.A.

Memorandum informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 854.764 akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 .12. 2009 r. stwierdziła. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2010 Spółka przekazała do wiadomości publicznej treść memorandum informacyjnego w dniu 06.01.2010 r.

Memorandum informacyjne
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Spółka nie przeprowadzała do tej pory kolejnego wprowadzenia akcji do obrotu.

Wezwania

Spółka nie ogłaszała do tej pory wezwania na akcje.

Przymusowy wykup

Spółka nie przeprowadzała do tej pory operacji przymusowego wykupu akcji.

Oferta

Powrót na górę.