Zaangażowani
w twój biznes

Raporty bieżące

17.12.2018 Zawiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez osobę powiązaną 03.12.2018 Sprostowanie omyłek pisarskich w raporcie okresowym QSr 3/2018 27.08.2018 Zawiadomienie o zakupie akcji Arterii S.A. przez Marcina Marca 10.08.2018 Rezygnacja Sebastiana Pielacha z funkcji Prokurenta 09.08.2018 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok 09.08.2018 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu 09.08.2018 Wybór Sebastiana Pielach na Wiceprezesa Zarządu 22.06.2018Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA w dniu 21 czerwca 2018 roku 22.06.2018Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 22.06.2018Treść uchwał podjętych na WZA Arteria S.A. 25.05.2018Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 25.05.2018Przedterminowy wykup obligacji i umowa kredytowa 25.05.2018Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 22.05.2018Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Arteria 22.05.2018Powiadomienie Investcamp o zakupie akcji Arteria 16.05.2018Przyspieszenie publikacji raportu za 1 kwartał 27.04.2018Odpis aktualizacyjny wartości firmy 26.02.2018Przyspieszenie publikacji raportów rocznych 26.02.2018Zawiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. 26.02.2018Powiadomienie o zakupie akcji przez Investcamp 26.02.2018Zawiadomienie o transakcjach nabycia przez Investcamp 20.02.2018Otrzymanie powiadomień w trybie art. 19 MAR 07.02.2018Wybór Grzegorza Grygiela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na Członka Komitetu Audytu 25.01.2018Terminy Publikacji Raportów okresowych w 2018 roku 24.01.2018Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Arteria S.A. 24.01.2018Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej 24.01.2018Uchwały podjęte na NWZA Arteria S.A. 24.01.2018Uchwały podjęte na NWZA Arteria S.A. – załącznik 05.01.2018Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane 05.01.2018Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. 03.01.2018Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane. 03.01.2018Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.
29.12.2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. na dzień 24 stycznia 2018 roku. 29.12.2017 Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane. 29.12.2017Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 11% głosów na WZA Arteria S.A. 28.12.2017Korekta do raportu nr 21/2017 w sprawie powiadomienia o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane. 28.12.2017Żądanie zwołania NWZA i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. 22.12.2017Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane. 22.12.2017Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 10% głosów na WZA Arteria S.A. 13.11.2017Zawiadomienie Union Investment TFI o zejściu poniżej 5% 13.09.2017Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane. 13.09.2017Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 5% głosów na WZA Arteria S.A. 01.08.2017Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. oraz osoby związane. 10.07.2017Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu. 23.06.2017Wybór Arteria S.A. na wykonawcę zlecenia usług w zakresie outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A. 22.06.2017Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję 22.06.2017Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy 22.06.2017Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A. 22.06.2017Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Arteria S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku – załącznik 22.06.2017Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 roku 22.06.2017Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22.06.2017 Sprostowanie raportu nr 8/2017 dotyczącego stanowiska Zarządu Arteria S.A. w sprawie wypłaty dywidendy. 22.06.2017Rekomendacja Zarządu Arteria S.A. dotycząca wypłaty dywidendy. 22.06.2017Prognoza przychodów ze sprzedaży i wskaźnika EBITADA na 2017 rok 02.06.2017Uzupełniony porządek obrad ZWZA Arteria S.A. (na dzień 22.06.2017) 02.06.2017Uzupełniony porządek obrad ZWZA Arteria S.A. (na dzień 02.06.2017) 31.05.2017Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ Artieria S.A. 25.05.2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. 25.05.2017Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. 27.01.2017Zmniejszenie zaangażowania w spółce 23.01.2017Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 11.01.2017Zawiadomienie o zejściu poniżej 5%
17.12.2015Finalizacja transakcji zakupu 100% udziałów w BPO Management Sp. z o.o. 14.12.2015Wykup obligacji serii D 30.11.2015Aneks do Umowy z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zakupu 100% udziałów
w Spółce BPO Management Sp. z o.o.
01.09.2015Sprostowanie raportu 18/2015 w sprawie zakupu udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o. 31.08.2015Zakup 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o. 25.08.2015Zamknięcie transakcji zakupu Contact Center Sp. z o.o. 07.08.2015Emisja obligacji serii F 07.08.2015Rejestracja obniżonego kapitału zakładowego Arteria S.A. 05.08.2015Zawarcie Aneksu do Umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o.
(uzupełnienie raportu 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)
03.08.2015Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2015 rok
i informacja o poziomie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku
06.07.2015Umowa Zobowiązująca Sprzedaży Udziałów 25.06.2015Decyzja ZWZA dotycząca dywidendy w 2015 roku 25.06.2015Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A. 25.06.2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. 08.06.2015Uzupełnienie porządku obrad o uchwałę dotyczącą dywidendy 03.06.2015Decyzje podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej Arteria S.A. 28.05.2015Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca dywidendy 28.05.2015Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Arteria S.A oraz publikacja projektów uchwał 16.03.2015Zawarcie znaczącej umowy 02.02.2015Zawarcie znaczącej umowy 19.01.2015Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
21.10.2013Zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 10% na WZA 07.10.2013Emisja obligacji serii E 03.10.2013 Wypłata dywidendy za 2012 rok /uzupełnienie raportu 19/2013 z dnia 24.06.2013 r. 16.07.2013Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2013 rok 05.07.2013Zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 5% na WZA 24.06.2013Korekta raportu 16/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku 24.06.2013Decyzja ZWZA dotycząca wysokości dywidendy za 2012 rok 24.06.2013Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A . 24.06.2013Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. 24.06.2013Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.w dniu 24 czerwca 2013 roku 20.06.2013Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA 17.06.2013Emisja obligacji serii D 11.06.2013Rezygnacja Wojciecha Bieńkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej 27.05.2013Projekt uchwały dotyczący wypłaty dywidendy z zysku 2012 27.05.2013Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. 27.05.2013Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24.05.2013Zawarcie Umowy dotyczącej przeniesienia własności akcji 08.05.2013Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA 26.04.2013Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej 22.04.2013Wykaz raportów w 2012 roku 28.03.2013Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej 21.02.2013Umorzenie obligacji serii A 23.01.2013Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku 17.01.2013Program skupu akcji własnych Arteria S.A. 14.01.2013Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej
27.12.2012Program skupu akcji własnych Arteria S.A. 18.12.2012Program skupu akcji własnych Arteria S.A. 27.11.2012 Zawarcie Umowy dotyczącej przeniesienia własności akcji 8.11.2012Uchwała w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych 25.09.2012Korekta do raportu 14/2012 dotycząca dywidendy za 2011 r. 25.09.2012Uchwały podjęte na NWZA 12.09.2012Zawiadomienie o sprzedaży akcji Arteria S.A. 03.09.2012Korekta do raportu nr 19/2012 dot. publikacji raportu PSr 01.09.2012Opóźnienie terminu publikacji raportu PSr 30.08.2012 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie (NWZA) 30.08.2012Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia (NWZA) 14.08.2012Emisja Obligacji serii C 21.06.2012Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Arteria S.A . 21.06.2012Decyzja ZWZA dotycząca wysokości dywidendy za 2011r. 21.06.2012Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. 21.06.2012Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 21.06.2012 14.06.2012Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2011 rok 14.06.2012Raport utajniony do wiadomości KNF 14.06.2012 Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok 25.05.2012Projekty uchwał na WZA 25.05. 2012 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Arteria S.A. 21.05.2012Powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A. 21.05.2012Rezygnacja Wojciecha Bieńkowskiego z funkcji Prezesa 20.04.2012Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2011 rok 30.03.2012Rezygnacja Członka Zarządu Arteria S.A. 30.03.2012Zestawienie publikowanych raportów za 2011 r. 30.01.2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
23.12.2010Sprostowanie oczywistej pomyłki w raporcie 52/2010 22.12.2010 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. 22.12.2010 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Arteria S.A. 22.12.2010 Uchwały podjęte przez NWZA Arteria S.A. 22.12.2010 Rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej 17.12.2010Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA 26.11.2010Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Arteria S.A. 05.11.2010Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 r. 14.09.2010Zawiadomienie o sprzedaży akcji Arteria S.A. 01.07.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 28.06.2010Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 28.06.2010Uchwały podjęte przez ZWZA Arteria S.A. 23.06.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 22.06.2010Lista uprawionych do udziału w ZWZA Arteria SA 16.06.2010Nabycie aktywów w Spółce Rigall Distribution Sp. z o.o. 14.06.2010Treść projektów uchwał na ZWZA 31.05.2010Ogłoszenie Zarządu Arteria SA o zwołaniu ZWZA Spółki 28.05.2010Wybór biegłego rewidenta 25.05.2010Korekta do raportów rocznych 21.05.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 13.05.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 12.05.2010Rezygnacja Członka Zarządu 06.05.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 04.05.2010Zestawienie raportów opublikowanych w 2009 roku 04.05.2010Zawiadomienie o sprzedaży akcji Arteria SA 30.04.2010Zawiadomienie o sprzedaży akcji Arteria SA 28.04.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 22.04.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 14.04.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 12.04.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 06.04.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 25.03.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 17.03.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 17.03.2010Zmiana terminów publikacji raportów rocznych 15.03.2010Zakup udziałów w Polymus Sp. z o.o. 12.03.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 04.03.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 26.02.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 18.02.2010Informacja o emisji obligacji serii A 18.02.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 16.02.2010Korekta do raportu nr 7 – Terminy publikacji raportów 12.02.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 04.02.2010Rejestracja papierów wartościowych w KDPW 04.02.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 02.02.2010Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D 28.01.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 28.01.2010Terminy publikacji raportów okresowych 21.01.2010Przyjęcie akcji serii D do depozytu papierów wartościowych 20.01.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 18.01.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 06.01.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 04.01.2010Transakcje animatora na akcjach emitenta 04.01.2010Termin przekazania Memorandum Informacyjnego

Oferta

Powrót na górę.