Zaangażowani
w twój biznes

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 111.060 116.545 128.588 131.632 149.528 176.558
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9.808 11.921 11.093 11.003 12.858 12.427
Zysk (strata) brutto 7.611 8.507 8.618 8.855 10.724 10.191
Zysk (strata) netto 5.709 7.544 8.526 10.159 10.395 10.273
Aktywa razem 98.582 73.158 64.840 73.433 131.830 168.515
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58.374 58.315 59.370 50.539 56.181 85.393
Zobowiązania długoterminowe 10.579 6.764 9.049 18.587 21.696 37.914
Zobowiązania krótkoterminowe 47.795 51.551 50.321 31.952 34.485 47.479
Kapitał własny 40.172 51.073 59.570 67.926 75.747 83.122
Kapitał zakładowy 855 855 855 855 855 854
Liczba akcji 4.273.820 4.273.820 4.273.820 4.273.820 4.273.820 4.269.520
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0,23 zł 0,60 zł 2,43 zł 0

Oferta

Powrót na górę.