Zaangażowani
w twój biznes

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 128.588 131.632 149.528 176.558 178.912 168.752
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11.093 11.003 12.858 12.427 10.921 4.988
Zysk (strata) brutto 8.618 8.855 10.724 10.191 7.362 (40 178)
Zysk (strata) netto 8.526 10.159 10.395 10.273 7.373 (41 782)
Aktywa razem 64.840 73.433 131.830 168.515 168.632 115.136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59.370 50.539 56.181 85.393 79.030 68.254
Zobowiązania długoterminowe 9.049 18.587 21.696 37.914 34.685 13.864
Zobowiązania krótkoterminowe 50.321 31.952 34.485 47.479 44.345 54.390
Kapitał własny 59.570 67.926 75.747 83.122 89.602 46.882
Kapitał zakładowy 855 855 855 854 854 854
Liczba akcji 4.273.820 4.273.820 4.273.820 4.269.520 4.269.520 4.269.520

Oferta

Powrót na górę.