Zaangażowani
w twój biznes

WZA

Walne Zgromadzenie Arteria S.A.

Walne Zgromadzenie Arteria S.A. może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Arteria S.A. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

ZWZA w dniu 21 czerwca 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcja dotycząca sposobu głosowania Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej Informacja o ogólnej liczbie akcji Arteria S.A. Sprawozdanie z działności Rady Nadzorczej w 2011 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny spółki w 2011 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Arteria S.A. za rok 2011, sprawozdania finansowego spólki za rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności GK Arteria S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Arteria S.A. Raport roczny skonsolidowany za rok 2011 Raport jednostkowy za rok 2011 Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku zarządu o podział zysku za rok 2011 Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
NWZA Arteria S.A. w dniu 25 września 2012 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcja dotycząca sposobu głosowania Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej Informacja o ogólnej liczbie akcji Arteria S.A.
NWZA w dniu 17 marca 2009
Podjęte uchwały Lista obecności
ZWZA w dniu 20 maja 2009
Podjęte uchwały Lista obecności
NWZA w dniu 24 sierpnia 2009
Podjęte uchwały Lista obecności
NWZA w dniu 18 kwietnia 2008
Podjęte uchwały
ZWZA w dniu 30 czerwca 2008
Podjęte uchwały
NWZA w dniu 27 listopada 2008
Podjęte uchwały
ZWZA w dniu 9 maja 2007
Podjęte uchwały
NWZA w dniu 28 września 2007
Podjęte uchwały

Oferta

Powrót na górę.