Zaangażowani
w twój biznes

Akcjonariat

chart_200317

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4.269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów na WZA (%)
Generali OFE S.A. 724 000 144 800 16,96% 724 000 16,96%
Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,21% 606 883 14,21%
Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79%
Union Investment TFI 335 226 67 045,20 7,85% 335 226 7,85%
Pozostali Akcjonariusze 2 227 946 446 589,20 52,18% 2 227 946 52,18%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%

Oferta

Powrót na górę.