Zaangażowani
w twój biznes

Sprzedaż Grupy Arteria w Q1 2017 r. wyniosła 41,3 mln zł przy EBITDA na poziomie 2,6 mln zł

W okresie I kwartału 2017 roku, przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągnęły poziom 41 331 tysięcy złotych i były nieznacznie – bo o 3 460 tysięcy złotych (tj. o 7,7%) – niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ze sprzedaży był spowodowany zahamowaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w wysokości 26 319 tysiąca złotych wobec 27 916 tysięcy złotych w analogicznym okresie 2016 roku (zmiana na poziomie 5,7%). Niższa dynamika sprzedaży w tym segmencie wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym Spółki i dotyczą zasad świadczenia usług na rzecz spółek z branży energetycznej działających obecnie pod nadzorem ministra energii, w związku z likwidacją resortu Skarbu Państwa

Spółka zamierza w większym niż do tej pory stopniu skupiać się na współpracy z firmami niezwiązanymi z sektorem publicznym oraz zintensyfikować starania w obszarze działalności na rynkach zagranicznych. Dobre perspektywy w tym zakresie potwierdzają doświadczenia zdobyte we współpracy z globalnym klientem w segmencie marketingu internetowego. Aktualnie trwają intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio krajów, w których świadczone będą przez Arterię S.A. usługi klasy customer care dla kolejnych klientów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży usług i produktów w segmencie Wsparcia Sprzedaży wyniosły 13 226 tysięcy złotych i były niższe niż rok wcześniej o 1 812 tysięcy złotych kiedy to osiągnęły odpowiednio 15 038 tysięcy złotych (różnica na poziomie 12%). Przychody pochodzące ze sprzedaży w segmencie Sprzedaży Aktywnej utrzymywały się na dość stabilnym poziomie

Podsumowując wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A, zysk z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniósł 1 289 tysiąca złotych wobec 2 590 tysiąca złotych w 2016 roku co oznacza spadek rok do roku o 50%. Wskaźnik EBITDA osiągnął w raportowanym okresie poziom 2 905 tysiąca złotych i był niż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,7%. W efekcie zysk netto przypadający Jednostce Dominującej w okresie trzech miesięcy 2017 roku osiągnął poziom 735 tysięcy złotych i był o 64,8% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wyniósł odpowiednio 4 075 tysiąca złotych.

Oferta

Powrót na górę.