Zaangażowani
w twój biznes

W III kwartale Arteria poprawiła rentowność netto o 26% (2015/2014)

W okresie 9 miesięcy 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły łącznie 115,5 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,5 mln zł (1,3%). Przychody generowane w rozbiciu na trzy podstawowe segmenty działalności operacyjnej /Pion Call Center, Pion Sprzedaży Aktywnej oraz Pion Wsparcia Sprzedaży/kształtował się w sposób następujący:

Przychody z działalności Call Center wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 26 % (kwotowo o 12,5 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją systematycznie rosnącej skali projektów krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w zakresie obsługi klienta. Jest to dziś najbardziej rentowny segment działalności Grupy Kapitałowej , a realizowane w jego ramach kontrakty są zwykle wieloletnie i z perspektywą dalszego wzrostu skali. Przykładem tego trendu jest projekt marketingu internetowego, realizowany w coraz większej skali dla globalnego klienta na dziewięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, a od grudnia dodatkowo Litwa). Dodatkowo, w ramach przychodów segmentu call center uwzględnione jest ponad 2 mln zł sprzedaży spółki Contact Center Sp. z o.o. przejętej od Orange Polska, której wyniki są konsolidowane od września br.

Rok 2015 jest okresem znaczących zmian własnościowych oraz ruchów konsolidacyjnych na rynku usług call center, w których biorą udział czołowi polscy gracze jak i firmy zagraniczne. Z uwagi na strategiczne znaczenie tego segmentu dla przyszłego rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A., Zarząd Spółki podjął decyzję, aby stać się głównych podmiotem konsolidującym rynek. Realizując te zapowiedzi Zarząd sfinalizował pod koniec sierpnia przejęcie wspomnianej spółki prowadzącej sprzedaż w segmencie call center kosztem 9,07 mln zł. W dniu 31 sierpnia 2015 roku Zarząd Arteria S.A. podał informację o zawarciu warunkowej Umowy zakupu 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o. od Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu za 3,8 mln zł. Zobowiązanie Sprzedającego do zapłaty ceny jest uwarunkowane spełnieniem się warunków zawieszających w postaci m.in. aneksowania umów z kluczowym klientem, których maksymalny czas ziszczenia się Strony określiły na okres 3 miesięcy. Dzięki przejęciu Contact Center oraz podpisaniu warunkowej umowy przejęcia BPO Management liczba stanowisk telemarketingowych Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zwiększy się do blisko 2200.

Czynnikiem jaki powinien mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój tego segmentu działalności jest udział w konsolidacji branży call center na rynku niemieckim, którego wartość oceniana jest na 14 mld Euro (ok. 10 razy większy niż polski). Strategicznym celem Zarządu Arteria S.A. jest osiągniecie takie pozycji w branży, która postawi ją w gronie liczących się podmiotów tego rynku w Europie. Należy oczekiwać, że zwiększający się z kwartału na kwartał udział segmentu call center w sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A., wpłynie na dalszą poprawę wyniku operacyjnego w łącznych wynikach Spółki.

Przychody pochodzące z pionu Sprzedaży Aktywnej spadły z 16,7 mln zł w 2014 roku do 4,5 mln zł w roku obecnym (spadek o 72,8%). Spadek ten jest związany z wygaśnięciem współpracy z jednym z klientów. Jeśli chodzi o dalsze plany rozwoju Grupy Kapitałowej w tym segmencie, przychody w kolejnych kwartałach będą pochodziły głownie z projektu związanego ze sprzedażą kart kredytowych dla kilku banków, realizowanej we własnych punktach zlokalizowanych w atrakcyjnych sprzedażowo lokalizacjach (galerie handlowe, lotniska).

W okresie dziewięciu miesięcy 2015 roku wzrosła natomiast sprzedaż usług w obszarze Wsparcia Sprzedaży. Przychody tego segmentu wzrosły z poziomu 47,9 mln zł złotych w 2014 roku do poziomu 49,8 mln zł, a więc o 1,8 mln zł (wzrost o blisko 4%). Na działalność prowadzoną w tym segmencie składa się wsparcie technologiczne i operacyjne, w tym zarządzanie dokumentami i usługami back-office, dostarczanie specjalistycznych systemów IT, doradztwo operacyjne i projektowanie procesów biznesowych, realizacja kampanii marketingowych, programów lojalnościowych, usług merchandisingowych oraz projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów POSM. Biorąc pod uwagę rynkowy potencjał wzrostu w obszarze outsourcingu procesów sprzedażowych, technologicznego wspierania zarządzania procesowego oraz usług marketingu zintegrowanego w tym działalności eventowej i projektów specjalnych, w kolejnych kwartałach można będzie oczekiwać dalszego, stabilnego wzrostu w tym segmencie.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. osiągnęła zysk operacyjny na porównywalnym poziomie, co w roku ubiegłym (8,7 mln zł). W raportowanym okresie wskaźnik EBITDA wyniósł 12,6 mln zł, wyższym o 7% co tym samym okresie 2014 roku. Zysk netto przypadający Jednostce Dominującej w okresie trzech kwartałów 2015 roku osiągnął poziom w wysokości 8,1 mln zł i był wyższy /o 1,2 mln zł/, co oznacza rok do roku wzrost o 26%.

Oferta

Powrót na górę.