Zaangażowani
w twój biznes

Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie skrócenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczętej w dniu 28 czerwca 2016 roku oraz odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmann, Piotra Schramm, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego, Grzegorza Grygiela oraz Bartłomieja Jankowskiego. Następnie WZA ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 osób, a następnie powołało do Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu podjęcia uchwały: Michała Lehmanna, Grzegorza Grygiela, Michała Wnorowskiego, Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Jankowskiego. Wszyscy osoby powołane do Rady Nadzorczej nowej kadencji były Członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Oferta

Powrót na górę.