Zaangażowani
w twój biznes

Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu.

W dniu 11 lipca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, na którym dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie został Piotr Schramm. Ponadto Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu w składzie: Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Lehmann i Michał Wnorowski.

Rada Nadzorcza potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa). Ponadto Krzysztof Kaczmarczyk spełnia warunek określony w art. 129 ust.1 zdanie drugie Ustawy, natomiast Michał Lehmann spełnia warunek określony w art.129 ust.5 Ustawy.

Oferta

Powrót na górę.