Akcjonariusze

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Generali OFE S.A. 724 000 144 800,00 16,96% 724 000 16,96%
Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,21% 606 883 14,21%
Investcamp Sp. z o.o. 706 490 141 298,00 16,55% 706 490 16,55%
Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79%
Pozostali Akcjonariusze 1 856 682 371 336,40 43,49% 1 856 682 43,49%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%