Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Pozostali Akcjonariusze 419 555 83 911,00 9,83% 419 555 9,83%
Porozumienie Akcjonariuszy* 3 849 965 769 993,00 90,17% 3 849 965 90,17%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%