Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Pozostali Akcjonariusze 477 297 95 459,40 11,18% 477 297 11,18%
Porozumienie Akcjonariuszy* 3 792 223 758 444,60 88,82% 3 792 223 88,82%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%