Akcjonariusze

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Generali OFE S.A. 724 000 144 800,00 16,96% 724 000 16,96%
Investors TFI S.A. 426 162 85 232,40 9,98% 426 162 9,98%
Pozostali Akcjonariusze 621 005 124 201,00 14,54% 621 005 14,54%
Porozumienie Akcjonariuszy* 2 498 353 499 670,60 58,52% 2 498 353 58,52%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%