Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Pozostali Akcjonariusze 211 207 42 241,40 4,95% 211 207 4,95%
Porozumienie Akcjonariuszy* 4 058 313 811 662,60 95,05% 4 058 313 95,05%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%