Zaangażowani
w twój biznes

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

W dniu 24 stycznia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie: Grzegorz Grygiel oraz Bartłomiej Jankowski. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Adama Jamickiego. Informacja na temat nowych członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. Grzegorz Grygiel Absolwent Ecole Superieure…
Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu.

Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu.

W dniu 11 lipca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, na którym dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie został Piotr Schramm. Ponadto Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu w składzie: Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Lehmann i Michał Wnorowski. Rada Nadzorcza potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich…
Arteria S.A. będzie przez 2 kolejne lata pracować dla Energa Obrót S.A.

Arteria S.A. będzie przez 2 kolejne lata pracować dla Energa Obrót S.A.

WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 23 groszy na akcje oraz zmianach w Rady Nadzorczej. Zarząd Arteria S.A. otrzymał zawiadomienie z Energa Obrót S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (Arteria S.A. oraz BPO Management Sp.  z o.o.) na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług  outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta na okres…
Sprzedaż Grupy Arteria w Q1 2017 r. wyniosła 41,3 mln zł przy EBITDA na poziomie 2,6 mln zł

Sprzedaż Grupy Arteria w Q1 2017 r. wyniosła 41,3 mln zł przy EBITDA na poziomie 2,6 mln zł

W okresie I kwartału 2017 roku, przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągnęły poziom 41 331 tysięcy złotych i były nieznacznie – bo o 3 460 tysięcy złotych (tj. o 7,7%) – niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ze sprzedaży był spowodowany zahamowaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w wysokości 26 319 tysiąca złotych wobec 27 916 tysięcy złotych w…
Arteria on the CCW

Arteria on the CCW

There is no doubt, that Trade show and Conference of CCW is the most important event in the contact center industry in Europe – 19 years of existing, more than 100,000 participants, and lots of experience and unique ideas are the best proof. That is why we cannot miss it. Arteria will be a member of CCW because the main assumption  of  our strategy which is implemented by us is…
Arteria na CCW 2017 w Berlinie

Arteria na CCW 2017 w Berlinie

Nie ma cienia wątpliwości, że Targi i Kongres CCW to najważniejsze wydarzenie branży contact center w Europie – 19 lat historii, ponad 100 tysięcy uczestników, oraz wielokrotnie więcej doświadczeń i unikalnych pomysłów najlepiej to potwierdza. Właśnie dlatego uważamy, że nie może nas tam zabraknąć. Jako Arteria będziemy uczestnikiem CCW ponieważ jednym z bazowych elementów konsekwentnie realizowanej przez nas strategii działania jest offshoring.  Chcemy pełnić rolę wielojęzycznego hubu dla wszystkich krajów…
Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

29.09.2016 (ISBnews) – Arteria pozyskała 7 mln zł  z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, podała spółka. „Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie widzimy teraz główny potencjał do rozwoju naszej działalności”…
W I półroczu ARTERIA poprawiła przychody o 22,5%, zarobiła 4 mln zł.

W I półroczu ARTERIA poprawiła przychody o 22,5%, zarobiła 4 mln zł.

W okresie I półrocza, przychody ze sprzedaży wyniosły 91,1 mln zl i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 16,7 mln zł, głównie dzięki rozwojowi w segmencie call center. Stanowi on najbardziej marżowy i strategiczny pion sprzedaży usług Grupy Arteria. Dzięki dokonanym w zeszłym roku akwizycjom dwóch spółek z branży, liczba stanowisk call center wzrosła do 2200 stanowisk telemarketingowych co rozszerzyło portfel klientów, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.…
Arteria zanotowała w I kwartale wzrost sprzedaży w segmencie call center o 74%

Arteria zanotowała w I kwartale wzrost sprzedaży w segmencie call center o 74%

W 2015 roku Zarząd Arteria S.A., zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się głównym beneficjentem procesu konsolidacji rynku call center w Polsce. Spółka dokonała w drugiej połowie ubiegłego roku dwóch akwizycji spółek z branży: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie spowodowało to zarówno istotny wzrost ilości stanowisk telemarketingowych działających w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., których liczba wzrosła do ponad 2200 jak i znaczące…
Spółka chce zwiększyć aktywa grupy do poziomu czołowych firm z branży w Europie

Spółka chce zwiększyć aktywa grupy do poziomu czołowych firm z branży w Europie

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) – Arteria odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec. „Grupa kapitałowa osiągnęła w 2015 roku rekordowe przychody w segmencie…

Oferta

Powrót na górę.